Algemene voorwaarden

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.

1-1 Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Paul van Goor Fotografie, gevestigd te Sneek, hierna te noemen Paul van Goor Fotografie.

1-2 Naast deze algemene voorwaarden zijn, voor zover de opdracht fotografische en /ontwerp en/ multimedia opdrachten betreffen, tevens van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden van de Fotografenfederatie BFN, NVF, en GKf, voor zover deze niet in strijd zijn met deze algemene voorwaarden. In het laatste geval prevaleren deze algemene voorwaarden.

1-3 De opdracht of reservering van de opdrachtgever geldt als acceptatie van Paul van Goor Fotografie zijn algemene voorwaarden. Bijzondere van de voorwaarden van Paul van Goor Fotografie afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1-4 In de voorwaarden wordt onder zaken verstaan alle zaken en diensten die ten aanzien van door Paul van Goor Fotografie uitgevoerde werkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 2 Aanbiedingen.

2-1 de Algemene voorwaarde bevat alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en gebaseerd op de bij eventuele aanvragen verstrekte gegevens, tekeningen, teksten enz. Deze worden pas bindend na ondertekening van het contract. Alle bij de aanbieding verstrekte ontwerpen, tekeningen en gegevens, zoals maten en hoeveelheden, zijn zo nauwkeurig mogelijk. Deze opgaven zijn slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd, details behoeven niet te worden verstrekt.

2-2 Overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en aanvullingen van deze overeenkomsten worden eerst door Paul van Goor Fotografie zijn schriftelijke bevestiging bindend. Paul van Goor Fotografie aanvaardt bij aanbieding echter geen verantwoordelijkheid voor een door of namens de opdrachtgever door derden uitgewerkt ontwerp, noch voor de eventueel bij dit ontwerp gegeven specificatie van zaken.

Artikel 3 Overeenkomst.

3-1 Algemene voorwaarden staat de overeenkomst tot uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Paul van Goor Fotografie door zijn schriftelijke bevestiging. Elke met Paul van Goor Fotografie aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Paul van Goor Fotografie zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Paul van Goor Fotografie zich zal wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwarden.

3-2 De opdrachtgever is gehouden de onder de overeenkomst vallende zaken slechts voor het afgesproken doel te gebruiken, indien de opdrachtgever de zaken voor een ander doel gebruikt is Paul van Goor Fotografie gerechtigd om een navordering in te stellen volgens de geldende tarieven van Paul van Goor Fotografie.

3-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur, enz., alsmede gegevens in brochures door Paul van Goor Fotografie bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

3-4 Indien geen overeenkomst tussen opdrachtgever en Paul van Goor Fotografie tot stand komt voor de uitvoering van de werkzaamheden, is de opdrachtgever gehouden het ontwerp en alle andere door Paul van Goor Fotografie ter beschikking gestelde middelen binnen 30 dagen te retourneren. Worden de ter beschikking gestelde middelen niet binnen 30 dagen geretourneerd dan heeft Paul van Goor Fotografie het recht om de opdrachtgever van rechtswege in gebreke te stellen en een boete te vorderen van € 5.000,00.

Artikel 4 Prijzen.

Algemene voorwaarde geeft in artikel prijzen aan datalle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Wijzigingen in de gesloten overeenkomst worden berekend tegen de dan geldende prijzen. Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

Artikel 5 Deelleveringen.

Paul van Goor Fotografie heeft het recht de overeenkomst in deelleveringen na te komen. Elke gedeeltelijke levering kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in art. “Betaling”.

Artikel 6 Productiemiddelen.

Zetvormen en werkvormen welke gebruikt zijn om tot de uiteindelijke zaken te komen, blijven tenzij deze door de opdrachtgever zijn verstrekt, eigendom van Paul van Goor Fotografie. Paul van Goor Fotografie is niet verplicht deze te bewaren.

Artikel 7 Levering,- c.q. opleveringstermijnen.

7-1 Opgegeven (op)leveringstermijnen gelden niet als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige (op)levering dient de opdrachtgever Paul van Goor Fotografie schriftelijk in gebreke te stellen.

De (op)leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Paul van Goor Fotografie zijn de zaken te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.

7-2 Indien een bepaalde datum van levering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt welke Paul van Goor Fotografie niet kan worden aangerekend, zoals staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden zoals in artikel “Overmacht” geregeld.

7-3 Wanneer bestelde zaken, na het verstrijken van de (op)leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die zaken voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

7-4 Indien Paul van Goor Fotografie niet in staat is tijdig zijn verplichtingen na te komen, zal aan de opdrachtgever daarvan onverwijld mededeling doen onder opgave van de te verwachten periode, waarmede de genoemde (op)leveringstermijn zal worden overschreden.

Artikel 8 Afwerking.

8-1 Geringe afwijkingen bij kleur, in kwaliteit, lettertype, kleur, dikte enz. geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen.

8-2 Teksten en / of instructies van een opdrachtgever worden verwerkt naar aangegeven kopij of schriftelijke opdracht.

Artikel 9 Annuleren.

9-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de zaken weigert af te nemen, is hij verplicht de door Paul van Goor Fotografie reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet betalen of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Paul van Goor Fotografie gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Paul van Goor Fotografie als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Paul van Goor Fotografie te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de zaken.

9-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Paul van Goor Fotografie zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10 Wijziging van de opdracht.

10-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook (dus ook in de tekst, in de wijze van publiceren, in de bewerking of plaatsing van clichés of fotolitho’s, enz.), welke schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever zijn aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

10-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Paul van Goor Fotografie ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

10-3 Wijzigingen door de opdrachtgever in de definitieve vorm aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Paul van Goor Fotografie buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 11 Uitbesteding werk aan derden.

Opdrachtgever machtigt Paul van Goor Fotografie om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door Paul van Goor Fotografie gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 12 Meerwerk.

12-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Meerwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.

12-2 Door Paul van Goor Fotografie te maken kosten, verband houdende met de te vervaardigen opdracht, welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 13 Vervoer.

De verzending van zaken geschiedt op de wijze als door Paul van Goor Fotografie aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 14 Reclame.

14-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de zaken deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Paul van Goor Fotografie terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.

14-2 Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen, of bij een korte opdracht zoals mailings e.d. binnen 24 uur, na de dag van de levering c.q. oplevering Paul van Goor Fotografie wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het werk is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

14-3 Paul van Goor Fotografie dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

14-4 Indien de reclame naar het oordeel van Paul van Goor Fotografie juist is, zal Paul van Goor Fotografie hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde zaken, hetzij de geleverde zaken gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 15 Aansprakelijkheid.

15-1 Paul van Goor Fotografie is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven; b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld. c. Fouten en / of gebreken in een ontwerp die door de opdrachtgever bij goedkeuring van het desbetreffende ontwerp niet zijn geconstateerd.

15-2 Paul van Goor Fotografie zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

15-3 De opdrachtgever vrijwaart Paul van Goor Fotografie voor alle aanspraken van derden ter zake van inbreuken op hun octrooi-, merk- of auteursrecht, onrechtmatige daad of wanprestatie, voortvloeiende uit de door de wederpartij opgedragen werkzaamheden.

Artikel 16 Overmacht.

16-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de zaken, uitsluitingen, verlies of beschadiging van zaken bij transport naar Paul van Goor Fotografie of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van zaken door leveranciers van Paul van Goor Fotografie, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Paul van Goor Fotografie, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Paul van Goor Fotografie overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

16-2 Paul van Goor Fotografie is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling, om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 17 Eigendomsvoorbehoud.

17-1 Zolang Paul van Goor Fotografie geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde zaken, eigendom van Paul van Goor Fotografie.

17-2 Paul van Goor Fotografie heeft het recht deze zaken terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de zaken wordt gelegd.

17-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde zaken, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 18 Intellectuele eigendomsrechten.

18-1 Op alle door Paul van Goor Fotografie verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, teksten, tekstvoorstellen enz. behoudt Paul van Goor Fotografie zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met Paul van Goor Fotografie zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. De ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, teksten, tekstvoorstellen enz. blijven Paul van Goor Fotografie zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

18-2 Het in de lid 1 van dit artikel genoemde mag door de opdrachtgever alleen gebruikt worden voor het overeengekomen doel. Paul van Goor Fotografie is gerechtigd een navordering in te stellen indien de opdrachtgever de bedoelde zaken voor een ander doel gaat of wil gebruiken of door derden laat gebruiken. Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00 onverminderd Paul van Goor Fotografie zijn recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 19 Wanprestatie en ontbinding.

19-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Paul van Goor Fotografie ingeval van wanprestatie ook het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, of de overeenkomst geheel, of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

19-2 De in lid 1 van dit artikel vermelde rechten heeft Paul van Goor Fotografie eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland  te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Paul van Goor Fotografie op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 20 Adviezen e.d.

21-1 Het is niet toegestaan bij de aanvaarding van enig werk gebruik te maken van Paul van Goor Fotografie zijn adviezen, teksten, ontwerpen en tekeningen, behoudens dan, wanneer met hem overeenstemming daarover is bereikt, of het werk door hem wordt uitgevoerd. Ontwerpen en tekeningen blijven Paul van Goor Fotografie zijn eigendom.

20-2 Als Paul van Goor Fotografie opdrachten heeft aanvaard, die redelijkerwijs gebaseerd zijn op aan hem verstrekte tekeningen, berekeningen en aanwijzingen of andere gegevens, geschiedt deze aanvaarding steeds onder de voorwaarde dat de door Paul van Goor Fotografie te verrichten werkzaamheden dien overeenkomstig kunnen worden uitgevoerd.

Artikel 21 Aanbetaling.

Paul van Goor Fotografie is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen, tenzij anders overeengekomen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Paul van Goor Fotografie de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 22 Betaling.

23-1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 22-2 Paul van Goor Fotografie is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de factuurdatum.

22-3 Paul van Goor Fotografie is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

22-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 35,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Paul van Goor Fotografie zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 23 Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Paul van Goor Fotografie, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.